นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -