นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมาย สป.ชั้น 6 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ