นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา