นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:39 - 00:00 ประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา