นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 การประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 10/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมกรมโยธาธิการและผังเมือง 2101 ชั้น 1 อาคาร 2ถนนพระราม 9 กทม.