นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 เข้าร่วมประชุม VDO Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
รายละเอียด : -เลื่อนจากวันที่ 12 ตค.60 มาเป็น 17 ตค.60 เวลาเดิม
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลาง จ.พังงา
2 11:00 - 16:30 การตรวจสอบที่ตั้งโครงการ Le Menara ของบริษัท ธนพิพรรษน์ จำกัด และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ 3/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานที่ตั้งโครงการฯ และ อบต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา