นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ตรวจติดตามการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ระดับอำเภอ
รายละเอียด : ตรวจฯ อำเภอทับปุด
สถานที่ : อำเภอทับปุด
2 13:30 - 15:30 ประธานการประชุม ก.ท.จ.พังงา ครั้งที่ 10/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.จ.จ.พังงา ครั้งที่ 7/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก)