นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)