นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามฯ ของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 8/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
2 14:30 - 00:00 เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่อำเภอ
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)