นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา