นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนอำเภอเกาะยาว (ภูเขาไม้)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะปง