นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่10/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนอำเภอเกาะยาว (ภูเขาไม้)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะปง