นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางใกล ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา