นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ในเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ