นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง
2 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมหารือการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 11:00 - 00:00 ประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางใกล ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 11:30 - 00:00 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video ConFerence)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
5 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนแนวคิดก้าวสู่พังงาแห่งความสุข
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดพังงา
6 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมจัดกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา