นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมโครงการ "ทำบุญเยี่ยมวัด ประชาร่วมใจ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดราษฎร์อุปถ้มภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด