นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตรับช่วงการทำเหมือง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิดการบริการที่เป็นเลิศ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมเขาหลัก แอมเมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง
3 16:30 - 00:00 ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา