นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตรับช่วงการทำเหมือง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมปาริฉัตร สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบชายหาดพื้นที่ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 16:30 - 00:00 - ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา