นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ-
รายละเอียด : รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2560
สถานที่ : ณห้องประชุมศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กทม.