นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จ.พังงา
2 11:00 - 16:30 ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2560
รายละเอียด : การตรวจสอบที่ตั้งโครงการฯ และการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
สถานที่ : ที่ตั้งโครงการ แกรนด์ เมอร์เคียว เขาหลัก บางสัก และห้องประชุม อบต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา