นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมเค พาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี