นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 -ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาตามนโยบายจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมรับรอง ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 6/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอตะกั่ว่ปา