นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียด : ในสถานประกอบกิจการของจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา