นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ