นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:45 - 00:00 ประธานออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณร้านอาหารเรือนช้างนอน หมู่่ที่ 3 ต.ลำภี
2 11:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร โครงการอาหารปลอดภัย
รายละเอียด : เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กิจกรรมย่อย ผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561
สถานที่ : ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : ครั้งที่ 7/2560
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา