นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:45 - 00:00 ร่วมโครงการออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณร้านอาหารเรือนช้างนอน หมู่่ที่ 3 ต.ลำภี
2 11:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร โครงการอาหารปลอดภัย
รายละเอียด : เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กิจกรรมย่อย ผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561
สถานที่ : ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา