นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานเปิดการอบรมเรื่อง "การจัดการน้ำเสียและหน้าที่ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมปาล์ม แกลเลอรี่ รีสอร์ท ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/ลนามกีฬา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก)