นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 16:00 ร่วมประชุม Focus Group ครั้งที่ 2/5 (พื้นที่ที่ 5 : ภาคใต้ฝั่งอันดามัน)
รายละเอียด : -โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism)
สถานที่ : ณ ห้องเรือใบ 1 โรงแรมโบ้ท ลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น
รายละเอียด : ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561 จังหวัดพังงา
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา