นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 "ร่วมทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดลุ่มพินี ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง
2 16:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ข้าวไร่ดอกข่าพันธ์ุพื้นเมือง
รายละเอียด : "วันข้าวไร่ดอกข่า"
สถานที่ : ณ แปลงข้าวไร่หน้าสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด