นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 11/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา