นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 การคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 13:30 - 15:30 ประธานการประชุม ก.ท.จ.พังงา ครั้งที่ 11/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.จ.จ.พังงา ครั้งที่ 8/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก)