นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช