นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา