นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วทุ่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3 16:00 - 00:00 โครงการ "เยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดกลางพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา