นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ที่ว่าการอำเภอทับปุด
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมการดำเนินงาน โครงการตลาดประชารัฐ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วทุ่ง
4 16:00 - 00:00 ร่วมเยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ มัสยิดกลางพังงา