นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วทุ่ง
3 16:00 - 00:00 - ร่วมโครงการ "เยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดกลางพังงา อ.เมืองพังงา