นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการตัดสินการประกวดคำขวัญเนื่องในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน สากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วทุ่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
4 16:00 - 00:00 ร่วมเยี่ยมมัสยิดและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดกลางพังงา