นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเกาะยาว
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง
3 16:00 - 00:00 ร่วมเยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ มัสยิดบ้านทองหลาง ต.หล่อยูง อ.ตะก่ั่วทุ่ง