นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 12:00 ประธานการตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมในพื้นที่ อ.ทับปุด และอำเภอเมืองพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุม กต.ตร. ครั้งที่ 3/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมทานตะวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา