นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 เข้าร่วมประชุมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปีี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา