นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนอำเภอเกาะยาว (ภูเขาไม้)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมรับรอง ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 14:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 15:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา