นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 10:00 วิทยากรบรรยายภาควิชาการ เรื่อง "ปัญหาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา" ตามโครงการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 ปรธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๒๕ (ตะกั่วป่า)
3 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณากำหนดสำนักงาน อบต. และเทศบาล เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก)