นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฝ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Peyment) ครั้งที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องพิงกัน โรงแรมภูงาธานี อำเภอเมืองพังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยฺ์จังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
4 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมการก่อสร้างโครงการท่าเรือชุมชนบ้านปากเกาะ ม.3 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
5 17:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเย็น)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด