นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงนายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฝ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโครงการชุมชนบ้านน้ำใส อำเภอตะกั่วป่า
2 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงนายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รายละเอียด : ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) รุ่นที่ 2
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโครงการชุมชนบ้านน้ำใส อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา