นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า
2 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการ "โรงเรียนเข้มแข็งเพ่ื่อการเตรียมความพร้อมรับมือคลื่นสึนามิใน 18 ประเทศเอเซีย - แปซิฟิค"
รายละเอียด : (Strengthening School Preparedness For Tsunamis in 18 Asia - Pacific Countries)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า
3 10:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงนายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รายละเอียด : ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) รุ่นที่ 2
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโครงการชุมชนบ้านน้ำใส อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
4 11:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
รายละเอียด : ปี พ.ศ. 2560 - 2564
สถานที่ : ณ ห้องตาปู โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา
5 14:30 - 00:00 ประธานตรวจงานจ้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา