นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 16:30 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหนายสินค้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน
รายละเอียด : ประจำปี พ.ศ. 2561
สถานที่ : ณ ลานโปรโมชั้่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ กรุงเทพฯ