นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิดพังงา เขต 2 อ.เมืองพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับระเบียบและประกาศฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา