นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : - หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา