นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 10 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมการประชุมหารือเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการอนุสรณ์สถานเรือ 813
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการ เพือขอรับการสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา