นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 12:00 ร่วมวัน "วันรวมน้ำใจ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมกับสำนักงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา