นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ประธานปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๒๕ (ตะกั่วป่า)
2 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา