นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมวัน "วันรวมน้ำใจ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
2 09:00 - 12:00 เข้าร่วมสัมมนา กำหนดทิศทางพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมภูงา
3 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองตะกั่วป่า ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา